Neuropsykiatrisk utredning ADHD/AST

NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA

Upplever du att du eller ditt barn har svårigheter med koncentration, uthållighet, minne, impulsivitet, rastlöshet, svårigheter att reglera aktivitetsnivå eller svårigheter att klara av vanliga sociala relationer? Kämpar du eller ditt barn med att få ihop vardagspusslet, skolan eller arbetslivet kan det vara tecken på neuropsykiatrisk problematik.

Hos oss på InsideMind Health Care (IMHC) kan du tryggt genomgå en neuropsykiatrisk utredning privat när det gäller misstankar om ADHD/ADD eller AST (autismspektrumproblematik).

Varför behöver man genomgå en neuropsykiatrisk utredning?

Rätt ställd diagnos ger dig ökad kunskap kring hur du ska hantera dina svårigheter, ökad acceptans samt möjlighet att få rätt behandling eller andra stödinsatser.

Vilka fördelar får jag genom att göra en privat utredning hos IMHC?

Teamet består av högkvalificerade psykiatriker och psykologer med lång erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik hos barn, ungdomar och vuxna.
Teamet gör alltid en initial bedömning i alla utredningsärenden

Vi har korta väntetider och köer och erbjuder utredning antingen på mottagningen eller via videolänk, konfidentiellt och bekvämt från ditt hem, samt vid svårigheter att ta sig till mottagningen. 

Efter utredningen och vid en eventuell diagnos, kommer du att erbjudas en för dig skräddarsydd och flexibel behandlingsplan med uppföljning hos samma läkare som gjorde utredningen.

Hur går en ADHD utredning till hos Er?

Innan första besöket behöver teamet på IMHC ditt samtycke för att ta del av kopior på tidigare journaler och eventuella laboratorieprover från dina tidigare vårdkontakter gällande psykiska besvär.

Teamet behöver även få ditt samtycke för att få tillgång till Läkemedelsförteckningen i patientsäkerhetssyfte.

Inför första besöket behöver du skapa ett konto, logga in och skicka en egenremiss till oss. Du eller ditt barn kommer att fylla i ett visst antal frågeformulär via webben eller på begäran, få dem hemskickade med en kallelse inför nästa besök.

Vid barnutredningar vill vi även att lärare fyller i skattningsformulär som är en viktig del av utredningen. Dessa formulär används för att mäta ditt mående före och efter utredningen samt vid eventuella behandlingsinsatser. Både föräldrars och pedagogers beskrivningar av barnet är viktiga för en helhetsbedömning.

Därefter kommer du att bokas för en initial bedömning till en psykiater eller psykolog online som gör en fördjupad neuropsykologisk bedömning, intervjuar dig om både tidigare och nuvarande problematik, ställer frågor kring barndomen, uppväxten samt kring nuvarande problematik inom viktiga livsområden. Ibland vid barnutredningar kan psykologen även behöva träffa barnet för olika typer av kognitiv testning.

Vid vuxenutredningar behöver utredaren även intervjua anhöriga som känner dig väl.

Teamet gör även en bedömning kring om du eller ditt barn har andra psykiatriska symtom av betydelse för utredningen. 

Efter det första mötet avgör teamet vidare steg i utredningen. I vissa fall leder inte utredningen till en diagnos.

Du kommer att behöva lämna blodprover och ett övervakat urinprov för att utesluta somatiska orsaker till problematiken.

Teamet kommer även att be dina närstående att fylla i formulär samt boka tid för anhörigintervju via videolänk.

Baserat på resultaten av undersökningarna via webben kan du behöva komma på ett fysiskt besök till psykolog för att göra mer specifika neuropsykologiska tester.

När utredningen är klar bokar vi en tid för genomgång där teamet går igenom resultaten, samt vilket stöd och hjälp som finns att få. IMHC erbjuder även medicinsk behandling med regelbundna uppföljningar.

Efter utredningen bjuds du in till en återgivning, ensam eller tillsammans med någon anhörig/vårdnadshavare. Teamet förklarar resultaten av utredningen och vilken hjälp som rekommenderas för just dig. Efter utredningen bjuds föräldrar och barn in till en återgivning då vi berättar vad vi kommit fram till och vilken hjälp vi rekommenderar.

Det är viktigt att du eller ditt barn får en ökad förståelse och kunskap kring funktion, bäst kan utvecklas och må bra.

Vi erbjuder även förskole-/skolåtergivningar där pedagogisk personal bjuds in till mottagningen för diskussion.

När utredningen är avslutad och återgivningen är klar kommer du att få ett skriftligt utlåtande av din utredning. I detta sammanställer vi den information som framkommit och ställer din problembeskrivning i relation till resultatet i utredningen. Utlåtandet är baserat på utredningsresultaten, de fördjupade neuropsykologiska intervjuerna och läkarundersökningen. Utlåtandet kan även vara behjälpligt i kontakt med andra vårdgivare samt som underlag i kontakt med Försäkringskassan. Det kan däremot inte användas som intyg vid ansökan om vårdbidrag, aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Våra läkare kan bistå med läkarintyg inför ansökan om omvårdnadsbidrag / merkostnadsersättning som då bekostas privat.


sv_SE